Javerim Javerot

PARASHÁ BALAK

BEMIDBAR (NÚMEROS) 22:2 - 25:9