Javerim Javerot

PARASHÁ BEHAR

VAIKRÁ (LEVÍTICO) 25:1 - 26:2