Javerim Javerot

PARASHÁ BERESHIT

BERESHIT (GÉNESIS) 1:1 - 6:8