Javerim Javerot

PARASHÁ BESHALAJ

SHEMOT (ÉXODO) 13:17 - 17:16