Javerim Javerot

PARASHÁ BO

SHEMOT (ÉXODO) 10:1 - 13:16