Javerim Javerot

PARASHÁ JUKAT

BEMIDBAR (NÚMEROS) 19:1 – 22:1