Javerim Javerot

PARASHÁ KI TISÁ

SHEMOT (ÉXODO) 30:11 - 34:35