Javerim Javerot

PARASHÁ LEJ LEJÁ

BERESHIT (GÉNESIS) 12:1 - 17:27