Javerim Javerot

PARASHÁ MISHPATIM

SHEMOT (ÉXODO) 21:1 - 24:18