Javerim Javerot

PARASHÁ SHEMOT

SHEMOT (ÉXODO) 1:1 - 6:1