Javerim Javerot

PARASHÁ SHOFTIM

DEVARIM (DEUTERONOMIO) 16:18 - 21:9