Javerim Javerot

PARASHÁ TETZAVÉ

SHEMOT (ÉXODO) 27:20 - 30:10