Javerim Javerot

PARASHÁ TOLDOT

BERESHIT (GÉNESIS) 25:19 - 28:9