Javerim Javerot

PARASHÁ VAERÁ

SHEMOT (ÉXODO) 6:2 - 9:35