Javerim Javerot

PARASHÁ VAIESHEV

BERESHIT (GÉNESIS) 37:1 - 40:23