Javerim Javerot

PARASHÁ VAIGASH

BERESHIT (GÉNESIS) 44:18 - 47:27