Javerim Javerot

PARASHÁ VAISHLAJ

BERESHIT (GÉNESIS) 32:4 - 36:43